Genel Bilgi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi, TC. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ kapsamında, illerin Bakanlık strateji ve hedeflerine uyumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilde bulunan sağlık yöneticileri arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistemdir.
İllerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin izleme, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri, sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve süreç takibi konusunda sağlık tesislerine yol gösterici olması açısından büyük öneme sahiptir. Etkin ve efektif bir izleme için, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, verimliliğini ve il yöneticileri ile sağlık çalışanları arasında oluşturulacak sağlıklı bir iletişim tarzını önceleyen, harcanan zamanı ve iş yükünü optimal seviyede tutan sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, sisteme bağlı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin bir denetim seviyesine çekilmemesi hususu, koordinasyon ve iletişim süreçlerinin sağlıklı yürümesi açısından kritik bir faktördür.
25 Ağustos 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan 694 Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Daire Kanun Hükmünde Kararname” çerçevesinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilat yapısında büyük değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu durum, doğal olarak eski teşkilat yapısı ile oluşturulmuş mevzuat ve sistemsel süreçlerin yeni yapı ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasını zorunlu kılmıştır.
Birimimiz, bu amaçla “İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi”ne yönelik yeni yapı ile uyum çalışmalarını 2018 yılında başlatmıştır. Bu çalışma çerçevesinde, il koordinasyon, izleme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkili ve kapsamlı bir sistem düzeyinde iyileştirilmesi de yer almaktadır.
Taşra teşkilatının stratejik plana uyumunun değerlendirilmesi ile;
 Sunulan sağlık hizmetlerinin il ve sağlık tesisi düzeyinde etkinlik, verimlilikleri ile Bakanlık politikalarına, stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunun izlenmesi,
 Yapılan izleme doğrultusunda gelişim fırsatlarının tespiti ve düzeltici faaliyetlerin sistematik bir düzenle takip edilmesi,
 Sağlık tesisi ve il sağlık yöneticilerinin, hizmet etkinliği ve verimliliği konusundaki bilgi düzeyi ve farkındalıklarının artırılması,
 İl düzeyinde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin tespiti ve bu uygulamaların ulusal çapta yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 Üst yönetim ve politika yapıcılarına karar verme aşamasında destek sağlanması amaçlanmaktadır.
İl Koordinasyon Süreci ve Kapsamı
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi
İl koordinasyon süreci, sınırlı bir ekip ile önceden planlanmış tesis ziyaretleri gerçekleştirerek eksikliklerin tespiti ve bunların düzeltilmesine yönelik işlemleri kapsamaktadır ve 6 aşamadan oluşmaktadır.
Planlama Ön İnceleme Tesis Ziyareti Son İnceleme Değerlendirme İyileştirme
Yeni sistemde, uyum değerlendirmeleri kapsamında yer alan sağlık tesisleri şunlardır:
 A-I, A-II, B, C, D ve E-I Grubu Kamu Hastaneleri
 Acil Sağlık Hizmetleri 112 İstasyonları
 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri
 Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri
 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
 Aile Sağlığı Merkezleri
 Halk Sağlığı Laboratuvarları
 Toplum Sağlığı Laboratuvarları
Toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM), kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleri (KETEM), evde sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam merkezleri gibi farklı hizmet alanlarına ilişkin ortak olarak yürütülen hizmetler, değerlendirme boyutunun ilgili olduğu tesis bazında değerlendirilir.
Değerlendirme Boyutları
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi
İletişim Yönetimi
Yönetimsel Karar Alma ve Planlama
Sağlıklı Yaşamın Teşviki
Hizmet Sunumu
Finansal Sürdürülebilirlik
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Hasta Memnuniyeti
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Destek Hizmetleri
İllerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin izleme, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri, sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve süreç takibi konusunda sağlık tesislerine yol gösterici olması açısından büyük öneme sahiptir. Etkin ve efektif bir izleme için, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, verimliliğini ve il yöneticileri ile sağlık çalışanları arasında oluşturulacak sağlıklı bir iletişim tarzını önceleyen, harcanan zamanı ve iş yükünü optimal seviyede tutan sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Geçmişte, bu mantığı benimsemeden oluşturulmuş bir çok sistemin, iyileştirme amacından tamamen uzaklaştığı, rutin bir resmi prosedür haline geldiği, sonrasında ise istenen çıktıları vermemesi dolayısı ile kullanımın sonlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca, sisteme bağlı olarak gerçekleştirilen ziyaretlerin bir denetim seviyesine çekilmemesi hususu, koordinasyon ve iletişim süreçlerinin sağlıklı yürümesi açısından kritik bir faktördür.
Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurularak hazırlanan “İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi” (KID™), il sağlık müdürlüklerine, illerinde faaliyet gösteren tesislerin stratejik uyum açısından değerlendirilmesi için iletişim temelli, kanıt bazlı ve proaktif bir metodoloji sunmak amacı ile tamamen yeniden yapılandırılmış bir bilgi sistemdir. Sistemde izlenen değerlendirme parametreleri, TC. Sağlık Bakanlığı stratejik planı çerçevesinde oluşturulmuş 9 ana başlık çerçevesinde toplanmıştır ve tüm sağlık tesislerine uygulanabilir şekilde geliştirilmiştir.
Ziyaret ve Değerlendirme Dönemleri
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi
İl sağlık müdürlükleri tarafından izleme ve değerlendirme faaliyetleri, 3 aylık dönemler halinde gerçekleştirilmektedir. Aşağıda yer alan grafikte dönemler gösterilmektedir. Olağanüstü durumlar dışında her dönem içinde il nüfus yoğunluğu grubuna göre yeterli sayıda planlama, ziyaret ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
1. Dönem
Ocak-Şubat-Mart
2. Dönem
Nisan-Mayıs-Haziran
3. Dönem
Temmuz-Ağustos-Eylül
4. Dönem
Ekim-Kasım-Aralık
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne ve işlemlerine ilişkin daha detaylı bilgi için Proje Yönetim Destek Birimi tarafından hazırlanan "İl Sağlık Müdürlükleri Stratejik Uyum İzleme ve Değerlendirme Rehberi"nden faydalanabilirsiniz.
İletişim
http://pydb.saglik.gov.tr/
+90 (312) 471 8500
+90 (312) 471 8501

  Proje Yönetim Destek Birimi
İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Sistemi™ - 2018
 Tüm hakları saklıdır.